Scale – Lựa chọn scale phù hợp theo kích thước bàn tay.